Regulamin 2018

Zakup biletu na "Drutozlot 2018" jest równoznaczny z akceptacją poniższego regulaminu.

Regulamin Imprezy „Drutozlot 2018”

§ 1

Postanowienia ogólne
1. Impreza "Drutozlot 2018" odbywa się w dniu 1 września 2018 roku na terenie Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży (MCSM) przy ulicy Łokietka 3 w Toruniu w godzinach 9.00 – 20.00.
2. Wstęp na teren Imprezy jest biletowany. Cena biletów w przedsprzedaży: 25 PLN. Cena biletów w dniu Imprezy: 30 PLN. Przedsprzedaż biletów odbywa się do dnia 15 sierpnia 2018 roku.
3. Na teren zlotu bezpłatnie mogą wejść dzieci do lat 10-ciu oraz osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim.
4. Dokonanie zakupu biletu na „Drutozlot” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
5. Pojedynczy bilet upoważnia jedną osobę do wejścia i przebywania na terenie Imprezy w godzinach 9.00 – 20.00.
6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do posiadania założonej opaski (biletu) przez cały czas trwania Imprezy.
7. Ilość biletów jest ograniczona. Decyduje kolejność zakupu.
8. Zwroty biletów przyjmowane są wyłącznie w przypadku odwołania Imprezy lub w przypadku zmiany miejsca lub terminu odbycia Imprezy. W takim przypadku przysługuje wyłącznie zwrot wniesionej opłaty za bilet.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Imprezy. Wstęp na teren Imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody przez Uczestnika na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie lub filmowanie osoby Uczestnika w związku z Imprezą oraz na nieodpłatne użycie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi zarejestrowanych podczas nagrania Imprezy w dowolnych audycjach tworzonych przez Organizatorów oraz w materiałach promocyjnych lub reklamowych.
10. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.
11. Na Imprezie obowiązuje zakaz:

  • wnoszenia napojów alkoholowych i innych substancji odurzających,
  • wnoszenia jedzenia oraz napojów niezakupionych w restauracji MCSM,
  • wnoszenia przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu,
  • prowadzenia sprzedaży bez wcześniejszej zgody Organizatora,
  • wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników i psów będących asystentami osób niepełnosprawnych.
  • palenia tytoniu;

12. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w restauracji, Organizator Imprezy oraz właściciel obiektu prosi Uczestników o przebywanie w restauracji wyłącznie podczas konsumpcji posiłków.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników bez nadzoru na terenie Imprezy.
14. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na Imprezie wyłącznie pod opieką osoby
dorosłej. Organizator nie przewiduje atrakcji skierowanych bezpośrednio do dzieci. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do odwołania Imprezy z ważnego powodu.

§ 2

Warsztaty

1. Warsztaty odbywają się w dniu 1 września 2018 na terenie MCSM przy ulicy Łokietka 3 w Toruniu.
2. Warsztaty są prowadzone zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Prowadzącego warsztaty w porozumieniu z Organizatorem „Drutozlotu”.
3. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.
4. Grupa warsztatowa tworzona jest dla minimum 10 uczestników.
5. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest uiszczenie opłaty na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w ogłoszeniu. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika warsztatów oraz rodzaj zajęć.
6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
7. Opłata za warsztaty jest jednocześnie biletem wstępu na imprezę „Drutozlot”. Uczestnik kupujący wejściówkę na więcej niż jedno szkolenie, otrzymuje jeden bilet na „Drutozlot”
8. W przypadku zbyt małej liczby chętnych bądź odwołania warsztatów z innych przyczyn, wniesione opłaty zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek bankowy wpłacającego. Ewentualne uczestnictwo w „Drutozlocie” wymaga wówczas zakupu standardowego biletu w dniu Imprezy. Organizator zapewnia dostępność biletu w przedsprzedażowej cenie 25 PLN.
9. Uczestnicy warsztatów proszeni są o przywiezienie ze sobą na warsztaty potwierdzenia dokonania przelewu w wersji wydrukowanej.
10. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przygotowania się do warsztatów zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Prowadzącego warsztaty.
11. Udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie uczestników oraz ich prac, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych prezentowanych w mediach, na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.
12. Udział w warsztatach jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.