Regulamin 2024

Regulamin Imprezy „Drutozlot 2024”

§ 1

 1. Impreza "Drutozlot 2024" odbywa się w dniu 7 września 2024 roku na terenie Centrum Targowego Park przy ulicy Szosa Bydgoska 3 w Toruniu w godzinach 10.00 – 18.00.
 2. Wstęp na teren Imprezy jest biletowany. Cena biletu w przedsprzedaży: 26 PLN. Cena biletu w dniu Imprezy: 30 PLN.
 3. Na teren zlotu bezpłatnie mogą wejść dzieci do lat 10-ciu oraz osoby z niepełnosprawnością ruchową poruszające się na wózkach inwalidzkich.
 4. Dokonanie zakupu biletu na „Drutozlot” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Pojedynczy bilet upoważnia jedną osobę do wejścia i przebywania na terenie Imprezy w godzinach 10.00 – 18.00.
 6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do posiadania założonej opaski (biletu) przez cały czas trwania Imprezy.
 7. Ilość biletów jest ograniczona. Decyduje kolejność zakupu.
 8. Bilet na Imprezę nie podlega zwrotowi.
 9. Nabywca biletu na Imprezę może odsprzedać go osobie trzeciej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Imprezy. Wstęp na teren Imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody przez Uczestnika na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie lub filmowanie osoby Uczestnika w związku z Imprezą oraz na nieodpłatne użycie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi zarejestrowanych podczas nagrania Imprezy w dowolnych audycjach tworzonych przez Organizatora oraz w materiałach promocyjnych lub reklamowych.
 11. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu, regulaminu obiektu oraz obowiązujących w dniu Imprezy przepisów epidemiologiczno-sanitarnych.
 12. Na Imprezie obowiązuje zakaz:
 • wnoszenia napojów alkoholowych i innych substancji odurzających,
 • wnoszenia przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu,
 • prowadzenia sprzedaży bez wcześniejszej zgody Organizatora,
 • rozstawiania stojaków, wieszaków, reklam itp. bez wcześniejszej zgody Organizatora,
 • wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników i psów będących asystentami osób z niepełnosprawnością,
 • palenia tytoniu;
 1. Sklepy, wystawiające swoje produkty na „Drutozlocie”, prowadzą sprzedaż we własnym zakresie i na własny rachunek. Organizatorzy „Drutozlotu” nie ponoszą odpowiedzialności za towary oferowane przez Wystawców.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników bez nadzoru na terenie Imprezy.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Organizator nie przewiduje atrakcji skierowanych bezpośrednio do dzieci. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich opiekunowie.
 4. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w dniu Imprezy przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w przebiegu Imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności (w szczególności z przyczyn związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego), w tym do odwołania Imprezy lub zmiany jej terminu. W przypadku zmiany terminu, bilety zachowują ważność.

§ 2 Warsztaty

 1. Warsztaty są prowadzone zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Prowadzącego warsztaty w porozumieniu z Organizatorem „Drutozlotu”.
 2. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.
 3. Grupa warsztatowa tworzona jest dla minimum 10 uczestników.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Opłata za warsztaty jest jednocześnie wejściówką na imprezę „Drutozlot 2024”. Uczestnik kupujący bilet na więcej niż jedno szkolenie, otrzymuje jedną wejściówkę na „Drutozlot 2024”
 6. W przypadku zbyt małej liczby chętnych bądź odwołania warsztatów z innych przyczyn, wniesione opłaty zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek bankowy uczestnika. Ewentualne uczestnictwo w „Drutozlocie” wymaga wówczas zakupu standardowego biletu w dniu Imprezy. Organizator zapewnia dostępność biletu w przedsprzedażowej cenie 26 PLN.
 7. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przygotowania się do warsztatów zgodnie z wymaganiami podanymi przy opisie warsztatów.
 8. Udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie uczestników oraz ich prac, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych prezentowanych w mediach, na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.
 9. Udział w warsztatach jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu