Regulamin 2019

Regulamin Imprezy „Drutozlot 2019”

§ 1

 1. Impreza "Drutozlot 2019 " odbywa się w dniu 7 września 2019 roku na terenie Centrum Targowego Park przy ulicy Szosa Bydgoska 3 w Toruniu w godzinach 10.00 – 18.00.
 2. Wstęp na teren Imprezy jest biletowany. Cena biletów w przedsprzedaży: 25 PLN. Cena biletów w dniu Imprezy: 30 PLN.
 3. Na teren zlotu bezpłatnie mogą wejść dzieci do lat 10-ciu oraz osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim.
 4. Dokonanie zakupu biletu na „Drutozlot” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Pojedynczy bilet upoważnia jedną osobę do wejścia i przebywania na terenie Imprezy w godzinach 10.00 – 18.00.
 6. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są do posiadania założonej opaski (biletu) przez cały czas trwania Imprezy.
 7. Ilość biletów jest ograniczona. Decyduje kolejność zakupu.
 8. Zwroty biletów przyjmowane są wyłącznie w przypadku odwołania Imprezy lub w przypadku zmiany miejsca lub terminu odbycia Imprezy. W takim przypadku przysługuje wyłącznie zwrot wniesionej opłaty za bilet.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Imprezy. Wstęp na teren Imprezy jest równoznaczny z udzieleniem zgody przez Uczestnika na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie lub filmowanie osoby Uczestnika w związku z Imprezą oraz na nieodpłatne użycie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi zarejestrowanych podczas nagrania Imprezy w dowolnych audycjach tworzonych przez Organizatora oraz w materiałach promocyjnych lub reklamowych.
 10. Uczestnicy Imprezy mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu.
 11. Na Imprezie obowiązuje zakaz:
 • wnoszenia napojów alkoholowych i innych substancji odurzających,
 • wnoszenia przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu,
 • prowadzenia sprzedaży bez wcześniejszej zgody Organizatora,
 • rozstawiania stojaków, wieszaków, reklam itp. bez wcześniejszej zgody Organizatora,
 • wprowadzania psów i innych zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników i psów będących asystentami osób niepełnosprawnych.
 • palenia tytoniu;
 1. Sklepy, wystawiające swoje produkty na „Drutozlocie”, prowadzą sprzedaż we własnym zakresie i na własny rachunek. Organizatorzy „Drutozlotu” nie ponoszą odpowiedzialności za towary oferowane przez Wystawców.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione przez Uczestników bez nadzoru na terenie Imprezy.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Organizator nie przewiduje atrakcji skierowanych bezpośrednio do dzieci. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada ich opiekun.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian związanych z przebiegiem Imprezy w okolicznościach, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym do odwołania Imprezy z ważnego powodu.

§ Warsztaty

 1. Warsztaty są prowadzone zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Prowadzącego warsztaty w porozumieniu z Organizatorem „Drutozlotu”.
 2. Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.
 3. Grupa warsztatowa tworzona jest dla minimum 10 uczestników.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach, wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
 5. Opłata za warsztaty jest jednocześnie wejściówką na imprezę „Drutozlot 2019”. Uczestnik kupujący bilet na więcej niż jedno szkolenie, otrzymuje jedną wejściówkę na „Drutozlot 2019”
 6. W przypadku zbyt małej liczby chętnych bądź odwołania warsztatów z innych przyczyn, wniesione opłaty zostaną niezwłocznie zwrócone na rachunek bankowy uczestnika. Ewentualne uczestnictwo w „Drutozlocie” wymaga wówczas zakupu standardowego biletu w dniu Imprezy. Organizator zapewnia dostępność biletu w przedsprzedażowej cenie 25 PLN.
 7. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do przygotowania się do warsztatów zgodnie z wymaganiami podanymi przy opisie warsztatów.
 8. Udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie uczestników oraz ich prac, a także na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych prezentowanych w mediach, na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych.
 9. Udział w warsztatach jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.